Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


1993/02.05.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 117

 

 

§ 117

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nevas Mari

Savolainen Tuula
Gartman Nelli

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Kaupunginhallitus

1
hyväksyy Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikön taksan ja maksut, jotka on koottu taksan liitteenä oleviin maksutaulukoihin, liitteen mukaisesti,

2
kumoaa aiemmin voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon taksan ja maksut,

3
päättää, että taksa ja maksutaulukko ovat mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta voimassa 12.4.2021 alkaen.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisten on perittävä toiminnanharjoittajilta kunnassa hyväksytyn taksan mukainen maksu suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista, näytteenotoista ja tutkimuksista. Myös ilmoitusten käsittely, kohteen hyväksyminen ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista. Sen sijaan epidemioiden ja terveyshaittaepäilyjen selvittäminen tehdään kunnan kustannuksella. Maksut tulee määritellä siten, että ne vastaavat enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Tästä poikkeuksena tupakkalain perusteella määrättyjen vuosivalvontamaksujen ei tarvitse olla kustannusvastaavia, vaan ne on katsottava veroluonteisiksi maksuiksi

 

Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt Espoon seudun ympäristöterveyden maksutaksan 16.4.2018 § 141.

 

Taksaan on tehty muutoksia, jotta se vastaa tarkastustoimintaa koskevia lainsäädännön muutoksia ja jotta maksut olisivat paremmin linjassa valvonnan kustannuksiin ja valvontatehtäviin käytettyyn työaikaan.

 

Tarkastustyön tuntihintaan on tehty 2 euron suuruinen korotus, joten tuntihinta olisi ehdotetun korotuksen jälkeen 60 euroa. Tuntihinnan tarkistus on tehty viimeksi vuonna 2017, jolloin hintaa korotettiin 2 euroa.  toimijan tekemien ilmoitusten käsittelymaksu on yhdenmukaistettu elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 145 euroon. Kiinteiden tarkastusmaksujen osalta on siirrytty maksujen vaihteluvälistä täsmälliseen maksuun, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja suoraviivaistaa laskutuskäytäntöjä. Taksan laadinnassa on hyödynnetty Kuntaliiton ohjeistusta sekä 20.5.2020 päivitettyä Kuntaliiton mallitaksaa. Lisäksi on pyritty ottamaan huomioon muiden pääkaupunkiseudun valvontayksiköiden linjauksia valvonnan yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi.

 

Yksityiskohtaiset sisällölliset muutokset taksaan ovat seuraavat:

 

1 § Soveltamisala

 

Elintarvikelaissa säädettyjä suoritteita koskien:

- Taksaan on lisätty mahdollisuus laskuttaa eläinperäisten elintarvikkeiden Euroopan unionin sisämarkkinakaupan erityisehtojen valvonnasta. Kyseinen valvontatehtävä on siirretty elintarvikelain muutoksen (19.12.2019/1397) myötä Ruokavirastolta kuntiin, toteutettavaksi osana elintarvikehuoneistojen Oiva-valvontaa.

 

- Taksaan on päivitetty aiemman valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 tilalle ajantasainen säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2017 (virallista valvontaa koskeva valvonta-asetus).

 

Terveydensuojelulaissa säädettyjä suoritteita koskien:

- Taksan on määritetty koskevan myös 18 a §:n mukaisesta vedenjakelualueesta tehtävien ilmoitusten käsittelyä ja myönnettyjä todistuksia, sekä ilmoituksen johdosta terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä.

 

- Taksan soveltamisalaan on lisätty Tsl 43 § perusteella annetun asetuksen mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittely ja tarkastukset. Kyseisen Tsl 43 § mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää hautaamiseen käytettävistä alueista ja hautaamisesta, ruumiin kuljettamisesta sekä haudatun ruumiin siirtämisestä.

 

- Solariumlaitteiden tarkastusten osalta on päivitetty tieto koskien säteilylakia (859/2018) sekä tarkastuksiin viittaava pykälä (173 §).

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet

 

- Valvontahenkilöstön yhden työtunnin hintaa on korotettu 58 eurosta 60 euroon. Tuntihinnan laskenta on tehty yhdessä esikunnan talousyksikön laskentatiimin kanssa, huomioiden todellinen tarkastustyöhön käytettävissä oleva välitön työaika, yksikön kulut sekä hallinnon vyörytykset.

- Taksassa todetaan, että asian valmistelusta aiheutuvat kustannukset ja keskimääräiset matkakustannukset voidaan periä harkinnan mukaan siinä tapauksessa, mikäli tarkastusta ei saada suoritettua ennakolta ilmoittamattomasta ja toiminnanharjoittajasta/toimijasta johtuvasta syystä.

- Lisäksi on lisätty huomio siitä, että kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvät vuosittaiset projektinäytteet ovat maksullisia tai maksuttomia kunkin projektin projektisuunnitelman mukaisesti

 

3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut

 

- Taksaan on lisätty mahdollisuus soveltaa hyväksymismaksua myös elintarvikelain mukaiseen ehdolliseen hyväksymispäätökseen. Ensimmäisestä ehdollisesta hyväksymisestä peritään uuden toiminnan maksu ja seuraavista toiminnan olennaisen muutoksen maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

 

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut

 

- Koronan myötä etätarkastamisesta on tullut olennainen osa tarkastustyötä ja siksi uudessa taksassa on huomioitu, että tarkastus voi myös olla asiakirjatarkastus, tai puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tällöin kiinteästä valvontamaksusta vähennetään käyntimaksu (30 euroa).

- Toiselle paikkakunnalle rekisteröityneen toimijan tarkastus yksikön valvonta-alueella (liikkuva elintarvikehuoneisto) huomioidaan uudessa taksassa, liitteenä olevassa maksutaulukossa.

- Taksaan on myös lisätty kohta eläinperäisten elintarvikkeiden laitosvalvontaa koskien seuraavasti: Eläimistä saatava elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonnasta peritään virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen (625/2017) mukainen maksu. Jos maksusta ei ole säädetty valvonta-asetuksessa tai valvonta-asetuksen vähimmäismaksu ei kata valvonnasta aiheutuneita kustannuksia, peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti käytetyn työajan perusteella.

- Talousvettä toimittavia laitoksia koskien kirjattiin, että näiltä laitoksilta perittävään tarkastusmaksuun sisällytetään tarkastuksiin käytettävän ajan lisäksi maksu toimenpiteistä, jotka liittyvät talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun.

 

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut

 

- Taksaan on lisätty mahdollisuus periä maksu valvontasuunnitelman ulkopuolisista tarkastuksista, jotka tehdään epäkohtien korjaamisen varmistamiseksi. Epäilyilmoitukseen perustuvista tarkastuksista ei kuitenkaan peritä maksua, ellei kyse ole säädösten noudattamatta jättämisen vuoksi tehtävästä uusintatarkastuksesta. Lisäksi maksu peritään säännösten noudattamatta jättämisen johdosta aiheutumista muista toimienpiteistä, kuten elintarvike-erien merkitsemisestä tai hävityksestä toimijalle annetun kiellon johdosta.

 

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja vuosittainen valvontamaksu

 

- Pykälään on täsmennetty, että tupakkatuotteista, nikotiininesteistä ja nikotiinivalmisteista peritään kustakin vuosittainen valvontamaksu.

 

- Lisäksi on lisätty mahdollisuus laskuttaa toimijasta johtuvasta myyntiluvan muutoksesta ja/tai luvan uudelleen lähetyksestä.

 

8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa

 

- Maksujen kohtuullistamisesta on lisätty uusi kohta, jossa todetaan, että taksan soveltamisen johtaessa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksen perusteella erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöinkin olla pääsääntöisesti vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin.

 

12 § Maksun suorittaminen ja periminen

 

- Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Taksaan on täsmennetty kesken kalenterivuotta tehdyn hakemuksen osalta laskutusperusteita siten, että mikäli hakemuksessa ilmoitettu toiminnan aloittamisajankohta on 1.7.-31.12., veloitetaan valvontamaksu jokaiselta toimintakuukaudelta, 42 euroa/kk.

 

14 § Voimaantulo

 

- Pykälään on lisätty kohta: tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkoja sekä tukkumyyntipaikkoja koskevan vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella

 

Sovelletut oikeusohjeet:

Elintarvikelaki (23/2006, muutos 352/20011, muut 1153/ 2016) 71, 72 ja 74 §

Tupakkalaki (549/2016) 90,91,92 ja 106 §

Lääkelaki (395/1987) 54a ja d §

Terveydensuojelulaki (763/1994, muut 942/2016) 50, 50 a ja 56 §

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) 21 §

Espoon kaupungin hallintosääntö 10 §

Kuntalaki (410/2015) 143 §

 

Päätöshistoria

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.03.2021 § 28

 

Päätösehdotus vs. terveyspalvelujen johtaja Heli Yli-Knuuttila

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

1
hyväksyy Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikön taksan ja maksut, jotka on koottu taksan liitteenä oleviin maksutaulukoihin, liitteen mukaisesti,

2
kumoaa aiemmin voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon taksan ja maksut,

3
päättää, että taksa ja maksutaulukko ovat mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta voimassa 19.4.2021 alkaen.

 

Käsittely Asia käsiteltiin asian 5, § 26 jälkeen.

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa