Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.03.2021/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


2035/00.01.03/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.03.2021 § 25

 

 

§ 25

Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2020 (Kh)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kiviniitty Sirkku

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1
merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvityksen vuodelta 2020

2
kehottaa sosiaali- ja terveystoimen toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt ehdotukset ja näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä sekä raportoimaan toimenpiteistä lautakunnalle puolivuotiskatsauksen yhteydessä

3
lähettää selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja esittää, että siinä esitetyt ehdotukset ja näkökohdat otetaan huomioon palvelujen ja toimintojen kehittämisessä, talousarviossa ja taloussuunnitelmassa

 

Käsittely 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus 

Vammaisasiamies tekee vuosittain selvityksen toiminnastaan, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta, osallisuudesta, palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta sekä ympäristön esteettömyydestä.

 

Vammaisasiamiehen työn painopisteitä ovat:

 

- Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen

- Asiantuntijana toimiminen kehittämisohjelmissa, työryhmissä ja kehittämishankkeissa

- Vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestöyhteistyö

- Neuvonta ja tiedottaminen

 

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen ja haastava vuosi. Koronapandemia-tilanne on vaikuttanut hyvin merkittävästi monien vammaisten henkilöiden elämään. Se on nostanut esiin huolenaiheita välttämättömän avun saamisesta. On myös jouduttu etsimään uusia toimintatapoja ja digitaalisuus on mennyt odotettua nopeammin eteenpäin. Osaltaan sitä on edistänyt myös saavutettavuusdirektiivin toteuttaminen. Etäpalvelut ja -tilaisuudet ei kuitenkaan saavuta kaikkia vammaisia kuntalaisia.

 

Yhteydenotot vammaisasiamieheen vähenivät vuoden 2020 kevätkaudella heti koronapandemian saavuttaessa Suomen, mutta lisääntyivät loppukeväästä ja palautuivat kesän jälkeen vastaavalle tasolle kuin edeltävinä vuosina.

 

Selvityksessä esitettyjen kehittämisehdotusten perusteluina on YK:n vammaissopimus, asiakaspalautteet, vammaisneuvoston kanssa tehtävä yhteistyö ja vammaisjärjestöiltä tulleet palautteet. Selvityksessä esitetään kattavammin kehittämisehdotuksia toimialoittain. Kehittämisehdotuksia olisi tärkeää käydä läpi toimialoilla ja luottamuselimissä.

 

Keskeiset kehittämisehdotukset ja hyvät käytännöt:

 

1. Espoo tarina, poikkihallinnolliset ohjelmat ja hyvinvointisuunnitelmat

 

Espoo tarinaan vammaisille henkiköille tärkeiden, sitovien linjausten, tulostavoitteiden ja mittareiden laadinta yhteistyössä vammaisten henkilöiden kanssa.

 

Kaikkiin poikkihallinnollisiin kehitysohjelmiin ja hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmiin vammaisille henkilöille tärkeät asiat lähtökohtaisesti mukaan. Tämä on kuntalain mukaista ja lisää toiminnan vaikuttavuutta.

 

2. Työntekijöiden tietoa ja tietoisuutta vammaisten kuntalaisten oikeuksista, osallisuutta ja hyväksyvää asennetta tulisi lisätä henkilöstökoulutuksella.

 

Tärkeää asiakaspalvelutilanteissa ja vammaisten espoolaisten osallisuuden edistämisessä ja työyhteisöille vammaisten henkilöiden työllistämiseksi.

 

3. Terveyspalveluiden saatavuus ja monialainen yhteistyö

Terveyspalvelujen saatavuuden edistäminen asiakaslähtöisesti ja monialaisen yhteistyön lisääminen.

 

4. Vammaispalveluissa asiakasosallisuuden lisääminen: palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä asiakkaan kanssa

 

Vammaispalveluissa olisi tärkeää suunnitella ja räätälöidä palvelut yhdessä asiakkaan kanssa ja aktiivisesti auttaa palvelujen toteutumisessa käytännössä sekä mahdollistaa tämä tarvittavilla resursseilla. Asiakasosallisuutta on kehitetty mm. VamO-hankkeessa.

 

5. Vammaisten lasten ja nuorten oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen ja koulutukseen

 

Koulussa yhdenvertaisen oppimisen kehittäminen ja vaihtoehtojen lisääminen siirtymävaiheisiin. Inkluusiota tulee kehittää saatujen hyvin kokemusten ja käytäntöjen avulla lapsia ja nuoria kuunnellen.

 

Opetustoimen ja vammaispalvelujen yhteistyönä vammaisten oppilaiden aamupäivä-, iltapäivä- ja loma-ajanhoidon kehittäminen ja ja hoidon saatavuuden parantaminen

 

6. Vammaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisy

 

Vammaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvointi tulisi ottaa poikkihallinnolliseksi tavoitteeksi huomioiden asuminen, opiskelu, työ tai työtoiminta, harrastukset ja kaverisuhteet. (aikaisempi ehdotus)

 

Nuorisopalveluissa on saatu hyviä kokemuksia keväällä 2020 käynnistyneestä kokonaan virtuaalisesta nuorisotilan Discord-palvelusta.

Palvelu on tavoittanut paljon sellaisia nuoria, jotka eivät normaalisti ole osallistuneet mm. toimintarajoitteen vuoksi.

 

7. Esteettömyyden edistäminen (aikaisempi ehdotus)

 

Espoon strategiaan tulisi saada toiminnallisen esteettömyyden linjaus ja sen toteuttamiseen tulostavoitteet. 

 

 

Selvitys lähetetään tiedoksi tekniselle lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetus- ja varhaiskasvatus-lautakunnalle ja svenska rum -lautakunnalle.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa