Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 10.03.2021/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


1497/02.05.02/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.03.2021 § 54

 

 

§ 54

Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustushakemus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leino Virpi

Helin Erkko
Ketonen Timo

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hylkää Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustushakemuksen.

Perustelut: Kaupunki maksaa opetuksen järjestämisestä tehdyn sopimuksen perusteella kannatusyhdistykselle oppilaskohtaista korvausta espoolaisista oppilaista. Sopimus ei velvoita haetun avustuksen maksamiseen. Vuoden 2021 talousarviossa ei ole määrärahaa haetun avustuksen maksamiseen. Suomenkielisen opetuksen koulujen ensikertaisen kalustuksen määrärahat eivät mahdollista osallistumista yksityisen koulun ensikertaisen kalustuksen kustannuksiin. Harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen ei tue valtuuston hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteita.

 

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Lintusen, Kajavan ja Wannen kannattamana teki seuraavan esityksen:

 

"Mikäli kaupunki tulee vuokramaan Kristillisen koulun tiloja väistökoulutarpeisiin, Espoo mahdollisesti osallistuu kalustamiseen. Opetusvirasto velvoitetaan antamaan Kristilliselle koululle suunnitteluapua esim. teknisen työn järjestelyissä"

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Esittelijän ehdotuksen puolesta äänesti 7 jäsentä ja puheenjohtajan ehdotuksen puolesta äänesti 6 jäsentä.

 

Puheenjohtaja totesi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hylänneen puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti hylätä Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustushakemuksen.

Perustelut: Kaupunki maksaa opetuksen järjestämisestä tehdyn sopimuksen perusteella kannatusyhdistykselle oppilaskohtaista korvausta espoolaisista oppilaista. Sopimus ei velvoita haetun avustuksen maksamiseen. Vuoden 2021 talousarviossa ei ole määrärahaa haetun avustuksen maksamiseen. Suomenkielisen opetuksen koulujen ensikertaisen kalustuksen määrärahat eivät mahdollista osallistumista yksityisen koulun ensikertaisen kalustuksen kustannuksiin. Harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen ei tue valtuuston hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteita.

 

 

Selostus 

Espoon kristillinen koulu

 

Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry (jäljempänä kannatusyhdistys) ylläpitää Espoon kaupungissa kristillistä koulua ja päiväkotia. Espoon kristillisessä koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1.- 9. Koulun opetuskieli on suomi.

 

Kannatusyhdistyksellä on perusopetuslain 7 §:n mukainen opetuksen järjestämislupa, jonka mukaan koulun oppilasmäärä saa olla enintään 500 oppilasta. Espoon kaupunki on tehnyt kannatusyhdistyksen kanssa sopimuksen perusopetuksen järjestämisestä. Voimassa oleva sopimus on tullut voimaan 1.1.2018 (opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös 25.10.2017 § 126). Sopimuksen mukaisesti kaupunki maksaa kannatusyhdistykselle korvausta espoolaisten oppilaiden lukumäärän perusteella. Tällä hetkellä koulussa on 263 oppilasta, joista 210 on espoolaisia. Vuonna 2020 maksettu korvaus oli 442 164 euroa.

 

Kristillinen koulu on toiminut vuodesta 2001 lukien erilaisissa väliaikaisissa vuokratiloissa. Vuodesta 2012 koulu on sijainnut Karamalmilla toimistokiinteistössä. Vuoden 2016 alusta kannatusyhdistys on suunnitellut koulu- ja päiväkotirakennusta Matinkylään ja rakennus valmistuu syksyn 2021 aikana.

 

Kannatusyhdistys on toteuttanut koulu- ja päiväkotihankkeen yksityisenä hankkeena eikä Espoon kaupunki rakennuta tai omista rakennusta. Myös edellä mainitussa opetuksen järjestämistä koskevassa sopimuksessa on todettu, että sopimus ei velvoita kaupunkia osallistumaan rakennushankkeen eikä muiden investointien rahoitukseen, eikä takaamaan kannatusyhdistyksen lainoja. Kaupunki ei vastaa kannatusyhdistyksen muistakaan sitoumuksista.

 

Valtuuston pöytäkirjamerkintä

 

Valtuusto on 3.12.2020 § 169 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman. Pöytäkirjan liitteenä olevissa pöytäkirjamerkinnöissä on todettu seuraavasti:

 

"Kaupungin osallistumisesta Kristillisen koulun ensikalustamisen kustannuksiin käynnistetään neuvottelut ja asia valmistellaan ja tuodaan erikseen päätettäväksi."

 

Sivistystoimen ja kannatusyhdistyksen edustajat ovat keskustelleet asiasta 20.1.2021. Tapaamisessa on sovittu, että kannatusyhdistys tekee avustushakemuksen, joka viedään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Avustushakemus

 

Kannatusyhdistys on 13.2.2021 lähetetyssä avustushakemuksessa pyytänyt 677 772 euron avustusta uuden koulun ensikertaiseen kalustamiseen. Avustushakemuksessa todetaan, että rakennushanke on toteutettu vuokramallilla ja kannatusyhdistys vuokraa tilat 25 vuodeksi. Kiintokalusteet kuuluvat vuokrasopimukseen, mutta koulun ensikertaisesta kalustuksesta vastaa kannatusyhdistys. Haettu avustus sisältää sekä av-laitteet että irtokalustuksen.

 

Avustushakemuksen mukaan kannatusyhdistyksen käyttötalous tulee aluksi olemaan tappiollinen uusien tilojen vuokrakulujen vuoksi eikä mahdollista em. investoinnin tekemistä. Kannatusyhdistys toteaa, että Kristillinen koulu on osa Espoon kouluverkkoa ja viittaa yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

 

Samassa rakennuksessa on myös päiväkoti. Avustushakemus koskee vain koulun ensikertaista kalustusta.

 

Toimivalta

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 13 §:n 2 kohdan mukaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää sopimuksen tekemisestä yksityisen opetuksen järjestäjän kanssa, kohdan 15 mukaan lautakunta hyväksyy avustuksen myöntämisen periaatteet ja kohdan 16 mukaan lautakunta päättää avustuksen myöntämisestä.

 

Päätösehdotuksen perustelut

 

Kaupunki maksaa kannatusyhdistykselle opetuksen järjestämisestä tehdyn sopimuksen mukaisesti korvausta espoolaisten oppilaiden määrän perusteella. Korvaus maksetaan Espoon järjestämän perusopetuksen keskimääräisen oppilaskohtaisen kustannuksen ja kannatusyhdistyksen espoolaisista perusopetuksen oppilaista saaman keskimääräisen oppilaskohtaisen kotikuntakorvauksen erotuksen perusteella. Keskimääräisessä oppilaskohtaisessa kustannuksessa on huomioitu myös kiinteistökustannukset, johon sisältyvät käyttöpuolen menot kuten vuokrat, siivous, aulapalvelut. Sen sijaan ensikertainen kalustus ei siihen sisälly.

 

Edellä mainitun oppilaskohtaisen korvauksen lisäksi vuosina 2018-2020 kannatusyhdistykselle on maksettu lisäkorvaus 60 000 e/v., jos oppilasmäärä on kasvanut 5 % tai enemmän.

 

Kannatusyhdistykselle maksetut korvaukset perustuvat lautakunnan hyväksymään sopimukseen. Kannatusyhdistyksen nyt hakema avustus ei sisälly sopimukseen eikä sopimus velvoita avustuksen maksamiseen.

 

Lautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää avustusperiaatteista ja avustusten myöntämisestä. Yksityisten koulujen osalta ei ole erillisiä periaatteita vaan niiden tukeminen perustuu lautakunnan hyväksymiin, yksityisten opetuksen järjestäjien kanssa tehtyihin sopimuksiin.

 

Lautakunnan harkinnassa on, myönnetäänkö kannatusyhdistykselle erillistä avustusta ensikertaiseen kalustamiseen ja jos avustusta myönnetään, minkä suuruinen avustus on.

 

Sivistystoimen tilat ja alueet -yksikkö on verrannut kannatusyhdistyksen avustushakemuksessa esitettyjä kustannusarvioita kaupungin koulujen ensikertaisen kalustuksen kustannuksiin. Vertailun tekeminen on saatujen lähtötietojen pohjalta suuntaa antavaa. Kannatusyhdistyksen esittämän kustannusarvion voidaan katsoa olevan samaa suuruusluokkaa kuin kaupungin peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen käytetty määräraha.

 

Vuoden 2021 talousarviossa ei ole määrärahaa haetun avustuksen maksamiseen. Suomenkielisen opetuksen koulujen ensikertaisen kalustuksen määrärahat eivät mahdollista osallistumista yksityisen koulun ensikertaisen kalustuksen kustannuksiin. Myöskään muista opetustoimen määrärahoista ei katsota perustelluksi siirtää määrärahaa avustusta varten.

 

Valtuuston hyväksymässä Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelmassa on useita toimenpiteitä vuosille 2021-2025, joilla pyritään sopeuttamaan toimintaa heikentyneen taloustilanteen edellyttämällä tavalla. Harkinnanvaraisen lisäavustuksen myöntäminen yksityiselle koululle ei tue TakE-ohjelman toteuttamista.

 

Edellä olevat näkökohdat huomioiden lautakunnalle esitetään, että kannatusyhdistyksen avustushakemus hylätään eikä avustusta makseta.

 

Mikäli lautakunta katsoo, että avustusta tulisi myöntää, lautakunnan tulee päättää sekä avustuksen määrästä että siihen tarvittavasta määrärahasta. Määräraha tulisi joko siirtää jostakin muusta tarkoituksesta tai valtuuston tulisi myöntää lisämääräraha, jolloin avustuksen ehtona tulisi olla, että valtuusto myöntää tarvittavan, erillisen lisämäärärahan avustuksen maksamiseen.

 

Lisäksi kannatusyhdistyksen tulisi sitoutua avustuksen myöntämisen muihin ehtoihin:

-          Avustus tulee käyttää kristillisen koulun ensikertaisen kalustamisen kustannuksiin.

-          Kannatusyhdistyksen tulee esittää selvitys avustuksen käytöstä myönnettyyn tarkoitukseen.

-          Kaupungille tulee varata mahdollisuus tarkastaa kannatusyhdistyksen toimintaa, hallintoa, taloutta ja tilejä.

-          Mikäli kannatusyhdistys toimii vastoin avustuksen ehtoja, kaupungilla on oikeus periä avustus kokonaan tai osittain takaisin.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa