Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 16.02.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5039/12.06.00/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 16.02.2021 § 251

 

 

§ 251

Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2021-2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pulli Elina

Laine Raija
Nurmi Juha

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

1.Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää muuttaa 28.10.2020 § 183 tehtyä päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista selostusosassa mainituin perustein siten, että kunnallisen päiväkoti Avokkaan, yksityisen hoidon tuen päiväkoti Touhula Fallåkerin ja ostopalvelu päiväkoti Lasten Montessorikoulun ryhmiä ei perusteta.

2.Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että esiopetusta järjestetään liitteen mukaisissa yksiköissä ja mainituilla esioppilaiden maksimimäärillä.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt (28. 10. 2020 § 183) lukuvuonna 2021- 2022 esiopetusta järjestävät päiväkodit ja koulut. Suomenkielinen varhaiskasvatus ja Suomenkielinen opetus ovat yhteistyössä suunnitelleet esiopetusjärjestelyjä ja arvioineet tarvittavien esiopetusryhmien määrää noudattaen esiopetuksen oppilaaksiottoon määriteltyjä kriteereitä (Svola 17.11.2011 § 155) sekä tarkoituksenmukaista tilojen- ja resurssien käyttöä.

 

Hakuaikana esiopetushakemuksia tuli 3070 Määrän ennakoidaan nousevan ennen esiopetusvuoden alkua, sillä perustellusta syystä huoltajat voivat hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös kunnan määrittelemän ilmoittautumisajan (8.1-20.1.2021) jälkeen.

 

Liitteessä Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna 2021-2022. Ilmoitetut esioppilasmäärät ovat kunkin yksikön maksimimääriä ja kokonaismääriä, eivät kaikilta osin tietyssä ryhmässä olevien lasten määriä.

 

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatusasetuksen (30.12.2019/1586) 1 §:n mukaan Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26-28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Koska osa lapsista on esiopetuksen lisäksi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja/tai esiopetukseen liittyvässä varhaiskasvatuksessa, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esiopetusryhmissä on pääsääntöisesti kolme työntekijää ja 21 lasta. Espoossa esiopetuksen järjestämisessä noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjekirjettä (21.9.2015), jonka mukaan myös koulujen esiopetusryhmissä sovelletaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta.

 

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetuslautakunta päätti 28.10.2010 § 6, että esiopetuksen palveluverkkoa kehitetään palveluntarpeen mukaan. Edellä mainitun päätöksen mukaisesti esiopetuspaikoiksi on valittu sellaisia yksiköitä, joissa esiopetusikäisten lasten määrän arvioidaan pysyvän vähintään kymmenessä usean vuoden ajan. Poikkeuksena on montessoriopetus, jossa ryhmän minimikoko on viisi lasta edellyttäen, että ryhmän muodostamisessa noudatetaan neljän ikätason ryhmäperiaatetta.

Lisäksi lautakunta on 23.10.2013 § 209, päättänyt että koulupolun jatkumon ja esiopetusyksiköiden toimintaedellytysten näkökulmasta esiopetusyksiköissä, joissa tarjotaan vieraskielistä esiopetusta tai kielikylpyopetusta, minimiryhmäkoko on kahdeksan lasta. Steiner-pedagogiikkaa noudattavien yksiköiden osalta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 7.10.2020 § 144 päättänyt esiopetusryhmän minimikooksi viisi lasta. Lapsimäärien kokonaisuutta arvioidaan edellisen lukuvuoden syksyllä esiopetuspaikkojen suunnittelun yhteydessä. Arviointi tehdään 20.9. lapsimäärän mukaan ja tarkennukset hakijamäärän mukaan. Osassa esiopetusyksiköitä edellä määritellyt minimikoot eivät täyty, mutta toiminta suunnitellaan käynnistettävän 5-6 -vuotiaiden ryhmissä, jotta esiopetuksen jatkumo ei katkeaisi. Lisäksi edellä mainittu mahdollistaa ennakoivan toiminnan kehittämisen mahdolliseen kaksivuotiseen esiopetukseen liittyen.

 

Liitteessä Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna 2021-2022 on joidenkin yksiköiden esioppilasmäärä arvioitu pienemmäksi kuin 21. Näissä yksiköissä noudatetaan yllä mainittuja periaatteita perustaa ryhmä pienemmällä esioppilasmäärällä tai esiopetusryhmän kokoa rajataan tilan pienuudesta johtuen. Yksiköissä, joissa palvelutarpeen vuoksi tullaan järjestämään esiopetusta useille tehostetun tuen tai erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle, ei kaikkia ryhmiä täytetä 21 asti.

 

 

Muutokset esiopetusta järjestäviin yksiköihin

 

Esiopetuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että lautakunnan (28.10 §183 2020) päättämiin esiopetusyksiköihin tehdään muutoksia palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Näin ollen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään, seuraavat alla mainitut muutokset.

 

Espoon keskus: yksityisen hoidon tuen päiväkoti Touhula Fallåkerin ryhmää ei perusteta, koska hakijoita oli vain neljä.

Tapiola: ostopalvelu päiväkoti Lasten Montessorikoulun ryhmää ei perusteta, koska hakijoita oli vain yksi.

Matinkylä-Olari: kunnallisen päiväkoti Avokkaan ryhmää ei perusteta, koska hakijoita oli vain yksi.

 

Lukuvuonna 2021-2022 esiopetusta annetaan esityksen mukaan 81 kunnallisessa päiväkodissa ja kunnallisen päiväkodin toimintana 19 koululla.  Esiopetusta annetaan myös 10 ostopalvelupäiväkodissa ja 27 yksityisen hoidon tuen päiväkodissa (joista osa mahdollisesti muuttuu palvelusetelipäiväkodiksi ennen lukuvuoden alkua). Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö järjestää esiopetusta 12 koulussa. Yhteensä maksutonta esiopetusta annetaan 149 paikassa (osa yksiköistä toimii sekä päiväkodin että koulun tiloissa).

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa