Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6294/12.06.00/2020

 

 

 

Valtuusto 15.02.2021 § 26

 

 

§ 26

Valtuustoaloite Espoon osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun (Pöydälle 25.1.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mattila Virpi

Westerlund Mia

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Saara Hyrkön sekä 15 muun valtuutetun 19.10.2020 jättämään valtuustoaloittee-seen Espoon osallistumisesta kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun ja to-teaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Valtuusto:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Saara Hyrkkö ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Espoo osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mikäli siihen tarjoutuu mahdollisuus. Aloitteessa tuodaan esiin varhaisten vuosien merkitys lasten kasvulle ja oppimiselle, jolloin maksuton esiopetus luo pohjan tulevalle koulupolulle ja varmistaa, että lapset saavat tarvitsemaansa tukea ajoissa.

 

Lautakuntien lausunnot

 

Valtuustoaloite on käsitelty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 9.12.2020 § 228 ja Svenska rum -lautakunnassa 10.12.2020 § 100. Lautakunnat ovat antaneet samansisältöiset lausunnot aloitteeseen seuraavasti:

 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuminen

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta, joka käsitellään budjettilakina.

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä muutettavaksi varhaiskasvatuslakia (540/2018). Kokeilu toteutettaisiin vuosina 2021-2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja esiopetuksen toimipaikat valittaisiin ositettuna satunnaisotantana. Kokeilun kohdejoukkoon kuuluisivat kokeilukuntien vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Kokeilutoimintaan tavoitellaan osallistuvaksi noin 10 000 lasta. Varhaiskasvatuslain muutos liittyy varhaiskasvatuksen tietovarannon teknisten luovutustapojen moninaistamiseen, mikä sujuvoittaisi kokeilun toteuttamista. Kokeilu kytkeytyy pääministeri Marinin hallitusohjelmakirjaukseen. Esitys ja sen taloudelliset vaikutukset on huomioitu valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Kokeilulaki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2020 ja olemaan voimassa 31.5.2024 saakka. Lain kokeilurekisteriä sekä kokeilun seurantaa ja arviointia koskevat säännökset olisivat kuitenkin voimassa 31.12.2025 saakka. Varhaiskasvatuslain muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2020.

 

Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että jotta kokeilun toteuttamista ja vaikutuksia lapsiin pystyttäisiin kokeilun jälkeen arvioimaan, kokeiluun on laadittu ositettuun satunnaisotantaan perustuva koeasetelma. Esityksessä ehdotetaan, että kokeilulaissa säädettäisiin kaksivaiheisesta ositetusta satunnaistamisesta, jossa ensivaiheessa valittaisiin kokeilukunnat ja toisessa vaiheessa kokeilutoimipaikat. Otanta suoritettaisiin laissa määriteltyjen periaatteiden mukaan siten, että kokeiluun osallistuisi 5-vuotiasta lapsiväestöä edustavasti sekä suomen-, ruotsin- että saamenkielisiä kuntia eri maantieteellisistä sijainneista ja eri kuntatyypeistä. Otantaan otettaisiin mukaan sellaiset kunnat, joissa on vähintään sata 5-vuotiasta lasta ja vähintään neljä esiopetuksen toimipaikkaa.

 

Satunnaistamisen toisessa vaiheessa kuntien tai kunnista koostuvien alueiden sisältä tehtäisiin otanta niistä esiopetuksen toimipaikoista, joissa tulisi järjestää kokeilulain mukaista kaksivuotista esiopetusta. Otannassa huomioitaisiin kielellinen ja eri sosioekonomisten alueiden edustavuus. Näissä poimituissa toimipaikoissa varhaiskasvatuksessa olevat lapset tai näiden toimipaikkojen alueilla asuvat lapset, kuuluisivat koeryhmään. Kokeiluun valitut kunnat ilmoittaisivat koeryhmään kuuluvien lasten huoltajille mahdollisuudesta osallistua kaksivuotiseen esiopetukseen. Tämän jälkeen huoltaja hakisi lapselle paikkaa kaksivuotiseen esiopetukseen tai valitsisi muun esiopetuksen tavoitteet saavuttavan toiminnan. Kokeilun vaikuttavuutta arvioitaisiin satunnaistettuna kenttäkokeiluna siten, että osa lapsista osallistuu kaksivuotiseen esiopetukseen samalla kun vertailukelpoinen joukko lapsia osallistuu nykylainsäädännön mukaisesti perheen valinnan mukaan varhaiskasvatukseen ja velvoittavaan yksivuotiseen esiopetukseen ("verrokkiryhmä").

 

Esityksessä ehdotetaan, että kokeiluun osallistuville kunnille korvattaisiin kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten määrän mukaisesti kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäisestä vuodesta aiheutuvat lisäkustannukset ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen menetykset kunnan keskimääräisten kustannusten mukaisesti valtionavustuksella. Kokeilukunnalle korvattaisiin erityisavustuksella myös kokeilusta aiheutuvat laskennalliset hallinnolliset kulut kohdejoukkoon kuuluvan lapsimäärän mukaan.

 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun ei voi ilmoittautua. Espoo osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, jos Espoo osuu satunnaistamisessa kokeilukunnaksi.

 

 

Päätöshistoria

 

Valtuusto 25.01.2021 § 14

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Saara Hyrkön sekä 15 muun valtuutetun 19.10.2020 jättämään valtuustoaloittee-seen Espoon osallistumisesta kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun ja to-teaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely Puheenjohtaja Mykkänen Uotilan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 9

 

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Saara Hyrkön sekä 15 muun valtuutetun 19.10.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Espoon osallistumisesta kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.12.2020 § 228

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antaa selostusosan mukaisen lausunnon valtuustoaloitteeseen Espoon osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Käsittely 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.12.2020 § 100

 

Förslag  Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska rum ger utlåtandet i redogörelsedelen som svar på fullmäktigeinitiativet om Esbos deltagande i försök med tvåårig förskoleundervisning.

Behandling

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

 

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa