Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


86/12.01.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.01.2021 § 4

 

 

§ 4

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestäminen lukuvuonna 2021-2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nurmi Juha

Stolt-Haglund Ida
Loisa-Turunen Miia
Grönroos Elina
Wendell Kasper

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 

1) päättää, että iltapäivätoiminnan avustusta saavien palveluntuottajien kanssa voidaan jatkaa voimassa olevaa sopimuskautta lukuvuoden 2021-2022 loppuun nykyisten sopimusten ehdoin. Avustusta saavilta palveluntuottajilta tiedustellaan, haluavatko he jatkaa nykyisissä kouluissa lukuvuonna 2021-2022. Mikäli palveluntuottaja ei halua jatkaa, kohteen iltapäivätoiminta toteutetaan joko omana toimintana tai kohteeseen haetaan uusi avustusta saava palveluntuottaja.

2) merkitsee tiedoksi, että selostusosassa mainittujen kilpailutettujen kohteiden osalta otetaan käyttöön hankintasopimusten mukainen optio lukuvuodelle 2021-2022

3) merkitsee tiedoksi, että iltapäivätoiminta toteutetaan kaupungin omana toimintana selostusosassa mainituissa, tiedossa olevissa, kouluissa lukuvuonna 2021-2022.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Perusopetuslain 8 a luvussa säädetyn mukaisesti kunta voi järjestää ja hankkia aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii ko. lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.

 

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta voi myös hankkia palvelut antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelujen tuottajalle.

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 13.12.2017 hyväksynyt ja 14.2.2018 osin muuttanut perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämismuotoja sekä palveluntuottajien valintaperusteita. Ne ovat olleet voimassa 1.8.2018 lukien ja niissä on määritelty perusteet omalle toiminnalle, avustettavalle toiminnalle ja ostopalveluna toteuttavalle toiminnalle. 

 

Valtuusto on 19.10.2020 § 144 hyväksynyt taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman (TAKE). TAKEn linjausten mukaisesti kaupungin palvelut on järjestettävä ja tuotettava kokonaistaloudellisesti järkevimmällä järjestämistavalla. Palvelu voidaan ottaa omaksi toiminnaksi silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Palveluja siirretään ostopalveluilla tai kumppanuudella järjestettäväksi, mikäli tulosyksikön oma toiminta on kalliimpaa/tehottomampaa kuin markkinoilta saatava palvelu.

 

Edellä mainittujen linjausten pohjalta on tarkoituksenmukaista tehdä myös iltapäivätoiminnan järjestämisen osalta kattava kokonaistarkastelu toteuttamismuodoista. Tämä edellyttää huolellista nykytilanteen kartoitusta sekä tulevan toiminnan suunnittelua ja valmistelua, joka tulee toteuttaa suomenkielisen opetuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalvelujen sekä hankintakeskuksen yhteistyönä. 

 

Valmistelu voidaan aloittaa kevään 2021 aikana, jolloin iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet voidaan tuoda lautakuntien hyväksyttäväksi syksyn 2021 aikana. Tällöin lautakunnan päättämien toimintamuotojen edellyttämät toimenpiteet ja ratkaisut voidaan tehdä kevään 2022 aikana ja ne tulisivat voimaan lukukauden 2022-2023 alusta. 

 

Nykytilanne

 

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on kilpailuttanut 10 koulun iltapäivätoiminnan. Nämä koulut ovat:

 

- Espoo International School

- Karamzinin koulu

- Kilon koulu

- Matinlahden koulu

- Rastaalan koulu

- Ruusutorpan koulu

- Saunalahden koulu

- Soukan koulu

- Tiistilän koulu

- Vanttilan koulu

 

Nykyiset hankintasopimukset päättyvät lukuvuoden 2020-2021 päättyessä. Sopimuksia on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella. Tämä edellyttää, että palveluntuottajien halukkuutta iltapäivätoiminnan jatkamiseen tiedustellaan hyvissä ajoin vuoden 2021 alussa. 

 

Optiokauden käyttöönotosta tehdään viranhaltijapäätös, joka toimitetaan nykyisten palveluntuottajien tietoon, hankintasopimuksesta riippuen, kuusi (6) tai (3) kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 

 

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä iltapäivätoimintaa toteutetaan omana toimintana seuraavilla kouluilla:

 

- Auroran koulu

- Karhusuon koulu

- Kirstin koulu

- Koulumäen koulu

- Lahnuksen koulu

- Nuuksion koulu

- Pakankylän koulu

- Saunalahden koulu

- Toppelundin koulu

- Tuomarilan koulu

 

Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa omaa toimintaa on seuraavilla kouluilla:

 

- Finno skola

- Karamalmens skola

- Storängens skola

- Vindängens skola

 

On tarkoituksenmukaista jatkaa omaa toimintaa myös lukuvuonna 2021-2022.

 

Muissa kouluissa (suomenkielinen opetus 41 koulua ja ruotsinkielinen opetus 7 koulua) iltapäivätoiminta toteutetaan avustusta antamalla. Avustusta saavia palveluntuottajia on suomenkielisen opetuksen puolella yhteensä 19 ja ruotsinkielisen opetuksen puolella yhteensä 3. Päätökset ja sopimukset on tehty siten, että ne päättyvät lukuvuoden 2020-2021 päättyessä. 

 

Lautakunnan hyväksymien perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämismuotojen sekä palveluntuottajien valintaperusteiden mukaan tulisi julkaista avustusten hakukuulutus ja palveluntuottajien tulisi tehdä erilliset hakemukset liitteineen määräaikaan mennessä. Kun otetaan huomioon TAKEn 19.10.2020 § 144 hyväksytyt ja tämän jälkeen tiedoksiannetut linjaukset sekä iltapäivätoiminnan kokonaistarkastelu ja uusien periaatteiden valmistelun edellyttämä aika sekä työmäärä, olisi perusteltua tehdä uudet avustusta koskevat päätökset ja sopimukset vain yhdeksi lukuvuodeksi, mikä on lyhyt aika ottaen huomioon haun edellyttämä hallinnollinen työ sekä palveluntuottajien että kaupungin kannalta. On tarkoituksenmukaista, että myös avustusta saavien palveluntuottajien kanssa jatkettaisiin seuraava lukuvuosi samoin kuin kilpailutetussa toiminnassa aiempien sopimusten mukaisesti, jolloin kaikkien toimijoiden osalta olisi mahdollista lähteä samoin, uudistetuin perustein syksyyn 2022. Tämä edellyttää, että lautakunta hyväksyy menettelyn päätösehdotuksen mukaisesti ja että palveluntuottajat ovat halukkaita jatkamaan nykyisissä kohteissa. Lisäksi avustusta saavan palveluntuottajan valinnasta ja tehdyn sopimuksen jatkamisesta tulee tehdä muutoksenhakukelpoinen viranhaltijapäätös. Mikäli palveluntuottaja ei halua jatkaa, kohteen iltapäivätoiminta voitaisiin toteuttaa joko omana toimintana tai kohteeseen haetaan uusi avustusta saava palveluntuottaja. Tämä harkinta tehtäisiin tapauskohtaisesti. 

 

Asia käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 20.1.2021 ja Svenska rum -lautakunnassa 21.1.2021. 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa