Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  11  Kartta Suomen Pesupaikat Oy
Oheismateriaali
  Hakemus Suomen Pesupaikat Oy

5470/10.00.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 30.11.2020 § 143

 

 

§ 143

Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Nöykkiöstä Suomen Pesupaikat Oylle, korttelin 30052 tontti 2

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laine Henry

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 6.5.2019 § 50 päättämäänsä ja 4.5.2020 § 46 jatkamaansa korttelin 30052 tontin 2 (49-30-52-2) vuokrauspäätöstä autopesulan toteuttamista varten Suomen Pesupaikat Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun 31.5.2021 saakka entisin ehdoin.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Kuva, jossa on esitetty vuokrattavan tontin sijainti opaskartalla.

 

  Aikaisemmat päätökset

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kokouksessaan 6.5.2019 § 50 vuokrata Suomen Pesupaikat Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun korttelin 30052 tontin 2 (49-30-52-2) autopesulan toteuttamista varten. Vuokrauspäätös oli voimassa 31.5.2020 saakka. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kokouksessaan 4.5.2020 § 46 jatkaa vuokrauspäätöstä entisin ehdoin 15.12.2020 saakka.

 

  Hakemus

 

Suomen Pesupaikat Oy on pyytänyt 29.10.2020 päivätyllä hakemuksella vuokrauspäätöksen jatkamista 31.5.2021 saakka. Rakennuslupahakemus on jätetty sähköiseen asiointiin 3/2020. Rakennusluvan ennakkokäsittelypalaveri on pidetty 5.10.2020, jonka yhteydessä saadut tarkennuspyynnöt suunnitelmiin ovat toteutuksessa.

 

  Tiedot tontista

 

Tontin 30052/2 asemakaavamerkintä on liikerakennusten korttelialue (KL). Tontin pinta-ala on noin 1 426 m2 ja rakennusoikeus 300 k-m2.

 

Vuokrattavan tontin kulku on kulkuoikeusrasitteella tontin eteläpuolella sijaitsevan tontin 30052/1 kautta. Tontin 30052/2 vuokralainen ottaa vastattavakseen tonttia 30052/2 koskevat 27.6.2018 allekirjoitetun rasitesopimuksen mukaiset velvoitteet ja sitoutuu maksamaan tontin 30052/1 vuokralaiselle rasitesopimuksen mukaisen ajoyhteyden rakentamiskustannuksista 35 000 euroa (alv 0 %).

 

  Vuokrauspäätöksen jatkaminen

 

Suomen Pesupaikat Oy:llä on kohteen rakennuslupasuunnittelu käynnissä. Tämä työ on vielä kesken. Esitetään, että vuokrauspäätöstä jatketaan 31.5.2021 saakka.

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 6.5.2019 § 50

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto vuokraa Suomen Pesupaikat Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun korttelin 30052 tontin 2 (49-30-52-2) autopesulan toteuttamista varten.

 

Vuokrasopimuksen pääehdot:

 

1

Vuokra-aika alkaa maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy 27.9.2038.

 

2

Vuokra on 22 000 euroa vuodessa (perusvuokra). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2019 tammikuun indeksiluku.

 

3

Tontin rakennusoikeudesta 70 % (210 k-m2) on toteutettava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymään käyttöönottokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

 

Mikäli vuokralainen laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sopimussakkoa, jonka määrä on viivästysajan vuokra 4-kertaisena. Sopimussakkoa tulee maksaa kuitenkin enintään 5 vuodelta.

 

4

Vuokralainen sitoutuu olemaan luovuttamatta tonttia kolmannelle ilman kaupungin suostumusta ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu vuokralainen maksamaan kertasuorituksena korvauksen, jonka määrä on tontin luovutusajankohdan vuosivuokra 30-kertaisena.

 

5

Vuokralainen on velvollinen selvittämään tontilla sijaitsevat johdot. Mahdollisesti tarvittavasta johtosiirroista ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tontin vuokralainen.

 

6

Vuokralainen ottaa vastattavakseen tonttia 30052/2 koskevat 27.6.2018 allekirjoitetun rasitesopimuksen mukaiset velvoitteet. Rasitesopimuksen nojalla vuokralainen sitoutuu maksamaan tontin 30052/1 vuokralaiselle rasitesopimuksen mukaisen ajoyhteyden rakentamiskustannuksista 35 000 euroa (alv 0 %).

 

7

Tontille laadittava hulevesisuunnitelma on erikseen hyväksytettävä Kaupunkitekniikan keskuksella.

 

Muutoin vuokrasopimuksessa noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa noudatettavia yleisiä ehtoja.

 

Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja

 

Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.5.2020 tai muutoin päätös raukeaa.

 

Tontin saaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen edellyttämiä lupia ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Tontin saajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä tontin alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

 

Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista tulevan vuokralaisen on esitettävä kuitti ajoyhteyden rakentamiskustannusten maksamisesta tontin 30052/1 vuokralaiselle.

 

Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun hankkeen edellyttämä rakennuslupa on myönnetty.

 

Kaupunki ei vastaa tontinsaajalle hankkeesta aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen.

 

Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus sekä tarvittaessa tekemään sen sisältöön teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

 Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 4.5.2020 § 46

 

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 6.5.2019 § 50 päättämäänsä korttelin 30052 tontin 2 (49-30-52-2) vuokrauspäätöstä autopesulan toteuttamista varten Suomen Pesupaikat Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun 15.12.2020 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

 Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa