Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 18.11.2020/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5589/12.01.00/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.11.2020 § 216

 

 

§ 216

Suomenkielisten lukioiden opiskelijavalintakriteerien hyväksyminen lukioiden linjoille sekä erityisen koulutustehtävän saaneille lukioille

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Erma Tapio

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Erma Tapio

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 

1 hyväksyy selostusosassa määritellyt lukioiden valintakriteerit seuraavien lukioiden linjojen hakukohteisiin 19.11.2020 lukien 

Lukion nimi   Lukion linja 
Haukilahden lukio  urheilulinja 
Kaitaan lukio  kuvataidelinja 
Leppävaaran lukio  urheilulinja 
Otaniemen lukio  teatterin ja median linja 
Viherlaakson lukio  taidelinja 
 
2 hyväksyy selostusosassa määritellyt lukioiden valintakriteerit seuraavien erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden hakukohteisiin 19.11.2020 lukien
 
Lukion nimi  Erityinen koulutustehtävä 
Otaniemen lukio  matematiikka ja luonnontiede 
Tapiolan lukio  musiikki 
 
3 hyväksyy selostusosassa määritellyt Etelä-Tapiolan lukion IB-linjan valintakriteerit 19.11.2020 lukien

 

Käsittely 

  Esittelijän selostusosaan tekemä lisäys on huomioitu pöytäkirjassa.

 

  Kajava teki seuraavan muutosehdotuksen:

  

" Muutetaan ehdotusta lukioiden linjojen opiskelijavalintakriteereistä Otaniemen lukion teatteri- ja medialinjalla seuraavaan muotoon: "1 Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden sekä seuraavista kahden parhaan aineen arvosanojen keskiarvo: kuvataide, musiikki sekä liikunta."

 

Puheenjohtaja totesi Kajavan ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

 

  

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Taustaa lukiokoulutuksen opiskelijavalintakriteereistä 

 

Lukiolain (714/2018) 22 §:n mukaan nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteena käytetään hakijoiden aiempaa opintomenestystä ja hakutoiveita. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisesti järjestettävistä valinta- tai soveltuvuuskokeista ja muista lisänäytöistä. Valintaperusteista ja niiden painottamisesta opiskelijavalinnassa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 856/2006. Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

 

Jos koulutuksen järjestäjä käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa tarkoitetussa opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuuskokeita, saadaan kokeiden tulokset ottaa valinnassa huomioon siten, että niiden vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä.

 

Otettaessa opiskelijoita lukiokoulutukseen, jossa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan asetuksen 2 §:ssä tarkoitettua keskiarvoa laskettaessa ottaa huomioon samassa pykälässä mainittujen tai muiden opetuksessa painotettujen oppiaineiden arvosanat koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa huomioon myös hakijan muun koulutuksen, harrastukset tai muita lisänäyttöjä. Edellä todettujen lisänäyttöjen vaikutus yhdessä mahdollisten pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kanssa ei saa ylittää puolta enimmäispistemäärästä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta 856/2006 sovelletaan myös valittaessa opiskelijoita International Baccalaureate (IB) -tutkintoihin johtaviin opintoihin.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön (23.3.2020) mukaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää lukioiden opetussuunnitelmallisista painotuksista ja lukiolinjoista sekä lukioiden aloituspaikoista.

 

Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma ja opiskelijavalintakriteerit 

 

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 16.9.2020 Espoon kaupungin lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman, joka otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan 1.8.2021 lukien. Opetussuunnitelman käyttöönoton yhteydessä on tarkoituksenmukaista tarkistaa ja tarvittavilta osin päivittää lukioiden linjojen sekä erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden opiskelijavalintakriteerit.

 

Uusia valintakriteereitä noudatettaisiin otettaessa opiskelijoita syksyllä 2021 alkavaan lukiokoulutukseen. 

 

Jäljempänä oleva ehdotus uusista opiskelijavalintakriteereistä on käsitelty alla mainittujen lukioiden kanssa. Niiden lukioiden johtokunnat, joissa opiskelijavalintakriteereihin esitetään muutoksia, ovat esittäneet oman näkemyksensä opiskelijavalintakriteereistä. 

 

1. Ehdotus lukioiden linjojen opiskelijavalintakriteereistä 

 

Lukion nimi 

Lukion linja 

muutos valintakriteereissä 

Haukilahden lukio 

urheilulinja 

valintakriteerit muuttuvat 

Leppävaaran lukio 

urheilulinja 

valintakriteerit eivät muutu 

Kaitaan lukio 

kuvataidelinja 

valintakriteerit eivät muutu 

Otaniemen lukio 

teatterin ja median linja 

valintakriteerit muuttuvat 

Viherlaakson lukio 

taidelinja 

valintakriteerit eivät muutu 

 

Haukilahden lukio ja Leppävaaran lukio: urheilulinjat 

 

  • Keskiarvo, joka lasketaan liikunnan ja lukuaineiden numeroista (max. 10 pistettä). 
  • Lajiliittopisteytys (0-5 pistettä). 

      oppilaitospisteet (0-5 pistettä). 

  • Lajiliittopisteiden ja oppilaitospisteiden yhteenlaskettu minimipistemäärä on 2 pistettä. 

 

Yhteensä max. 20 pistettä 

 

Keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella, minimikeskiarvo urheilulinjalle hyväksytyille on 7,00. 

 

Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan (hakijan urheilullinen taso ja potentiaali) 0 - 5 pistettä (lajiliittopisteet) ja oppilaitoksen harkinnan mukaan 0 - 5 soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet). 

 

Haukilahden lukiossa lukuvuodesta 2021-22 alkaen urheilulinjan opiskelijavalinnassa ei enää huomioida painopistelajeista saatavia lisäpisteitä.  

 

Leppävaaran lukion osalta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti jo aiemmin (23.10.2019: 167 §), että urheilulinjan aloituspaikoista ei tehdä varauksia mihinkään tiettyyn urheilulajiin. 

 

Lisätietoa valtakunnallisesta lajiliittopisteytyksestä sekä lukiokohtaisista oppilaitospisteistä on oheismateriaalissa. 

 

Muutos aiempiin kriteereihin: 

Haukilahden lukiossa jääkiekko, jalkapallo, voimistelu ja golf ovat olleet lajeja, joista on saanut lisäpisteitä. Esityksen mukaan lisäpisteet aiemmista painopistelajeista poistuisivat. Aiempien painopistelajien seuroille on lähetetty asiasta tiedote 4.11.2020. Asiasta on tiedotettu laajemmin myös lautakuntatekstin julkaisemisen jälkeen. 

 

Kaitaan lukio: kuvataidelinja 

 

1 peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (enintään 10 pistettä) 

 

2)valintakokeessa saatu pistemäärä (enintään 10 pistettä).  

 

Yhteensä max 20 pistettä. 

 

Otaniemen lukio: Teatterin ja median linja 

 

1 Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden sekä kuvataiteen, musiikin ja liikunnan arvosanojen keskiarvo. (max 10 pistettä)

 

2 Kirjallinen hakemus sekä kaksi opettajalausuntoa ja kaksi harrastuslausuntoa. Harrastuslausunnoista toisen voi korvata näytetyöllä. (min 2 pistettä ja max 10 pistettä) 

 

Yhteensä max 20 pistettä 

 

Muutos aiempiin kriteereihin:  

Aiemmin keskiarvon laskennassa huomioitiin myös ilmaisutaidon/draaman arvosana. 

 

 

 

 

 

Viherlaakson lukio: taidelinja 

 

1 Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo. Äidinkielen ja kirjallisuuden, englannin, matematiikan ja historian arvosanoilla on kullakin painokerroin neljä.?Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

 

2 Valintakokeen maksimipistemäärä on 10. 

 

Yhteensä max 20 pistettä. 

 

2. Ehdotus erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden opiskelijavalintakriteereistä

 

Lukion nimi 

Erityinen koulutustehtävä 

muutos valintakriteereissä 

Otaniemen lukio 

matematiikka ja luonnontiede 

valintakriteerit muuttuvat 

Tapiolan lukio 

musiikki 

valintakriteerit eivät muutu 

 

Otaniemen lukio: matematiikan ja luonnontieteiden erityistehtävä 

 

1 Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo. Äidinkieli ja kirjallisuus lasketaan painoarvolla kaksi, biologia, fysiikka ja kemia kukin painoarvolla kolme ja matematiikka painoarvolla neljä. Maksimipistemäärä 10. 

 

2 Pääsykoe. Maksimipistemäärä 10. Mikäli pääsykoetta ei voida perustellusta syystä pitää, opiskelijat valitaan painotetun keskiarvon perusteella. 

 

Yhteensä max 20 pistettä. 

 

Muutos aiempiin kriteereihin:  

Aiemmin pääsykokeen saattoi korvata sijoittumalla 20 parhaan joukkoon peruskoulun valtakunnallisessa matematiikkakilpailussa, sijoittumalla loppukilpailuun Metsävisan valtakunnallisessa kilpailussa tai sijoittumalla 20 parhaan joukkoon lukion neljän tieteen kilpailussa. 

 

Tapiolan lukio: musiikin erityistehtävä 

 

1 Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo. Max 10 pistettä. 

 

2 Pääsykoe. Max 10 pistettä. 

 

Yhteensä max 20 pistettä. 

 

Mikäli hakijoiden pistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Pääsykokeessa hakija esittää  

 

  1. valmistetun, vapaavalintaisen ohjelman instrumenttinsa/instrumenttiensa osaamisessa ja/tai  


b.   valmistetun, vapaavalintaisen ohjelman laulamisessa sen mukaan,

      mitä hakija painottaa. 

 

Laulunäyte on kaikille pakollinen.  

 

Pääsykokeen pisteet 0-10 asteikolla painottuvat seuraavasti:  

Musiikillinen ohjelma 2/3  
Haastattelu ja vapaamuotoiset musiikkitehtävät 1/3 

 

3. Ehdotus IB-linjan opiskelijavalintakriteereistä 

 

Etelä-Tapiolan IB-linjan opiskelijavalinta perustuu perusopetuksen päättötodistuksen tai rehtorin harkinnan mukaisesti siihen rinnastettavan todistuksen lukuaineiden keskiarvoon.

 

 

Muutos aiempiin kriteereihin:  

Ennen vuotta 2020 IB-linjalla on järjestetty pääsykoe, johon kaikki hakeneet on kutsuttu. 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa