Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.10.2020/Pykälä 347

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Valtuustoaloite 27.1.2020

5141/08.01.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 347

 

 

§ 347

Valtuustoaloite Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi (Kv-asia) (Pöydälle 12.10.2020)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vallden Aila

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henrik Vuornoksen ja 42 muun valtuutetun 27.1.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

  Puheenjohtaja Partasen ym. kannattamana teki seuraavan lisäysesityksen:

 

Kaupunginhallitus päättää lisätä aloitevastauksen loppuun seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus toteaa omana kantanaan, että se ei yhdy virkamiesten valmistelemaan aloitevastaukseen, vaan painottaa omassa poliittisessa harkinnassaan seuraavia näkökohtia. Kaupunginhallituksen mielestä Suurpellon kaavojen hyväksymisen ja niiden toimeenpanon yhteydessä ei ole otettu riittävästi huomioon Suurpellon aluekokonaisuuden pitkittynyttä toteutumisaikaa, eikä ole tarkasteltu riittävällä tavalla kaavan vaikutuksia alueen liikennevirtoihin, turvallisuuteen ja Henttaan kulkuyhteyksiin. Asemakaavan muutosprosessia ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa. Kaupunginhallitus pitää ongelmallisena sitä, että Vanhan Lillhemtintien katkaiseminen johtaa Henttaan liikenneyhteyksien merkittävään heikentymiseen, tarpeettomaan liikenteen lisääntymiseen Suurpellon alueella sekä Henttaalta tulevan liikenteen ohjautumiseen Opinmäen koulun vierestä. Tämän vuoksi kaupunginhallitus antaa erillisen valmistelukehotuksen, jossa kehotetaan avaamaan Vanha Lillhemtintie tilapäisesti ajoyhteydeksi turvallisuutta lisäävin liikennemerkin ja muin toimenpitein sekä korjaamaan Suurpellon alueen ajoneuvoliikenteen toimivuutta ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Suurpellon alueen rakennustöiden ollessa merkittäviltä osin kesken, etenkin Opinmäen koulun ympäristössä, on perusteltua pitää vaihtoehtoinen Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien liikenneyhteys toistaiseksi käytössä. Ajoneuvoliikenteen salliminen vaatii kuitenkin toimia Maakirjantien suoran ja Vanhan Lillhemtintien turvallisuuden parantamiseksi, sillä myös ne ovat paikkoja, joista koululaiset joutuvat ylittämään kadun.

 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa erillisenä seuraavan valmistelukehotuksen:

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa Kaupunkitekniikan keskusta ja teknistä lautakuntaa, joille päätäntävalta on johtosäännöissä delegoitu, valmistelemaan ja tekemään välittömästi tarpeelliset päätökset ja toteuttamaan toimenpiteet Henttaan ja Suurpellon alueen liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi toimenpitein:

 

a

Opinmäen kouluun saapumisen ja poistumisen liikennejärjestelyjen turvallisuutta ja alueen liikenteen sujuvuutta on parannettava kiireellisesti esimerkiksi uudelleen järjestämällä koulun saattoliikenne sekä rakentamalla koululaisten reitit Opinmäkeen valmiiksi ja suojelemalla ne muilta rakennustöiltä, kuten lähialueen talonrakennustöiltä. Tämä merkitsee esimerkiksi Lillhemtintien kevyenliikenteen yhteyksien asvaltointia ja toimivia kävely-yhteyksiä Henttaanpuron sillan ali ja edelleen koulutontille. Turvallisuuden parantamista tulee tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi ajonopeuden näyttötauluilla, hidastetöyssyillä, suojateiden huomiovaloilla ja mahdollistamalla ajoneuvoliikenne koulun ympäri.

 

b

Vanha Lillhemtintien avataan kiireellisesti tilapäisesti henkilöautoliikenteelle esimerkiksi pihakatuna/kylätienä ja yksisuuntaisena vain Henttaalta itään.

Vanhan Lilhemtintien ja Maakirjantien liikenteellisten ongelmien ratkaisuksi ja turvallisuuden lisäämiseksi läpikulkuyhteys voitaisiin kieltää raskaalta liikenteeltä sekä lisätä tarpeellisiin kohtiin esimerkiksi katurakenteellisia hidasteita, suojateitä ja/tai kameravalvontaa nopeusrajoitusten noudattamisen tehostamiseksi. Maakirjantien avauksen tilapäisyyden määräaika määritellään tarkemmin teknisen lautakunnan toimesta jatkovalmistelun yhteydessä.

 

Vuornos veti edellisessä kokouksessa tekemänsä ehdotuksen pois.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henrik Vuornoksen ja 42 muun valtuutetun 27.1.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa Kaupunkitekniikan keskusta ja teknistä lautakuntaa, joille päätäntävalta on johtosäännöissä delegoitu, valmistelemaan ja tekemään välittömästi tarpeelliset päätökset ja toteuttamaan toimenpiteet Henttaan ja Suurpellon alueen liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi toimenpitein:

a
Opinmäen kouluun saapumisen ja poistumisen liikennejärjestelyjen turvallisuutta ja alueen liikenteen sujuvuutta on parannettava kiireellisesti esimerkiksi uudelleen järjestämällä koulun saattoliikenne sekä rakentamalla koululaisten reitit Opinmäkeen valmiiksi ja suojelemalla ne muilta rakennustöiltä, kuten lähialueen talonrakennustöiltä. Tämä merkitsee esimerkiksi Lillhemtintien kevyenliikenteen yhteyksien asvaltointia ja toimivia kävely-yhteyksiä Henttaanpuron sillan ali ja edelleen koulutontille. Turvallisuuden parantamista tulee tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi ajonopeuden näyttötauluilla, hidastetöyssyillä, suojateiden huomiovaloilla ja mahdollistamalla ajoneuvoliikenne koulun ympäri.

b
Vanha Lillhemtintien avataan kiireellisesti tilapäisesti henkilöautoliikenteelle esimerkiksi pihakatuna/kylätienä ja yksisuuntaisena vain Henttaalta itään.
Vanhan Lilhemtintien ja Maakirjantien liikenteellisten ongelmien ratkaisuksi ja turvallisuuden lisäämiseksi läpikulkuyhteys voitaisiin kieltää raskaalta liikenteeltä sekä lisätä tarpeellisiin kohtiin esimerkiksi katurakenteellisia hidasteita, suojateitä ja/tai kameravalvontaa nopeusrajoitusten noudattamisen tehostamiseksi. Maakirjantien avauksen tilapäisyyden määräaika määritellään tarkemmin teknisen lautakunnan toimesta jatkovalmistelun yhteydessä.

 

 

Selostus Valtuustoaloitteen sisältö

 

Henrik Vuornos ja 42 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen 27.1.2020. Siinä todetaan Henttaan alueen liikennejärjestelyiden muuttuneen valtuustossa 21.11.2016 hyväksytyn Suurpelto III -asemakaavan johdosta. Muutoksen seurauksena Vanha Lillhemtintie muuttui kevyen liikenteen väyläksi ja korvaava katuyhteys osoitettiin Opinmäen koulun vierestä. Lisäksi valtuustoaloitteessa todetaan, että bussiyhteydet Henttaalta Helsingin keskustaan ovat heikentyneet, matka-aika linjalla 133 muodostuu pitkäksi ja linja 118 B ei aja Henttaalle asti. Aloitteessa esitetään huoli tehtyjen järjestelyjen liikenteen vaikutuksista Opinmäen koulun välittömän läheisyyden turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että

 

1) Suurpelto III kaava otetaan uudelleen käsittelyyn Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien osalta tai tehdään merkittäviä muita toimia Henttaan liikenneyhteyksien sujuvoittamiseksi.

 

2) Kaupunki pyytää HSL:ää selvittämään olisiko bussilinjan 118 B päätepysäkin siirtäminen Henttaan päätepysäkille mahdollista Helsingin keskustaan ja Tapiolaan menevien yhteyksien sujuvoittamiseksi.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Kaupunginhallitus käsitteli vastausta valtuustoaloitteeseen 4.5.2020 ja palautti sen valmisteluun. Vastausta on tarkennettu palautuspäätöksen perusteella.

 

Henttaan liikennejärjestelyjen parantamisesta on laadittu kaupunkisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen yhteistyönä selvitys, jossa on kuvattu tarkemmin katujen suunnitelma- ja toteutustilannetta. Lisäksi siinä on vertailtu asemakaavan mukaisen liikennejärjestelyn ja Maakirjantien läpiajon uudelleen avaamisen vaikutuksia muun muassa ajomatkojen pituuteen ja sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen, joukkoliikenteen järjestämiseen sekä liikenteen aiheuttamiin häiriötekijöihin. Myös kaavamuutoksen ulkopuolisia toimenpiteitä liikenteen sujuvoittamiseksi on tarkasteltu.

 

Selvityksen perusteella Maakirjantien läpiajon mahdollistavalle kaavamuutokselle ei ole perusteita. Kaavamuutos lyhentäisi ajoneuvoliikenteen matkaa Olarin suuntaan, mutta heikentäisi etenkin virkistysyhteyksiä ja lisäisi liikenteen häiriötekijöitä alueella, jonka suunnittelussa läpiajon vaikutuksia ei ole huomioitu. Kaavamuutoksella ei olisi vaikutuksia joukkoliikenteen reitteihin.

 

Kaavamuutoksella ei olisi merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen Opinmäen koulun kohdalla, koska Lillhemtin pientaloalueen osuus alueen liikennemäärästä on pieni lopputilanteessa, jossa kaikki Suurpeltoon suunniteltu maankäyttö on toteutunut. Liikenneturvallisuuden kannalta keskeistä on ajoneuvoliikenteen nopeuksien hillitseminen Lillhemtintiellä. Kadun ratkaisuissa liikenneturvallisuus on asetettu ajoneuvoliikenteen sujuvuutta tärkeämmäksi tekijäksi, eikä ajoneuvoliikenteen sujuvuutta tule parantaa sen kustannuksella.

 

Sekä Suurpellon että Lillhemtin rakentuminen asemakaavojen mukaiseksi on edelleen kesken. Katu-, aukio- ja puistoalueita toteutetaan sitä mukaa, kun se on tarkoituksenmukaista korttelien rakentumisen kannalta. Rakennustöiden valmistuminen selkeyttää liikenneratkaisuja nykytilanteeseen nähden. Asemakaavoituksen avaaminen ja yleisten alueiden uudelleen suunnittelu voisi pahimmillaan viivästyttää alueen valmistumista useilla vuosilla.

 

Kaupunkisuunnittelukeskukseen on tullut runsaasti asukaspalautetta Henttaan liikenneyhteyksiin sekä niitä koskevaan valtuustoaloitteeseen liittyen. Tiivistetysti Lillhemtin asukkaat esittävät palautteessa Maakirjantien läpiajoyhteyden avaamista ja Suurpellon asukkaat asemakaavan mukaisen ratkaisun säilyttämistä.

 

Asemakaavan ulkopuolisia toimenpiteitä on käsitelty kaupunkisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen yhteistyönä. Niistä perustelluiksi katsotaan Henttaankaaren nopeusrajoituksen nostaminen 40 kilometriin tunnissa, koska kadun nykyiset ratkaisut eivät tue nykyistä nopeusrajoitusta 30 km/h ja kadun varren asemakaavan mukainen maankäyttö ei ole toteutunut. Uusi jalankulun ja pyöräilyn eritasoratkaisu Opinmäen koulun kohdalla ei ole toteuttamiskelpoinen johtuen alueen maaperästä, pohjaveden pinnasta, olemassa olevista rakenteista ja rakennuksista ja käytettävissä olevasta katualueesta. Lisäksi alueen korkotasot eivät mahdollista luontevan alikulkuyhteyden muodostumista, jolloin Lillhemtintien ylitys suojatiellä katutasossa jäisi edelleen houkuttelevammaksi yhteydeksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Lillhemtintien länsiosa ja Tea Istan aukio viimeistellään katusuunnitelmien mukaiseksi sitten, kun kadun varren asuinkorttelit ovat toteutuneet. Suunnitellut ratkaisut muodostavat kaupunkimaista katutilaa ja tukevat rauhallisia ajonopeuksia.

 

Kaupunginhallituksen käsittely 26.10.2020

 

Kaupunginhallitus toteaa omana kantanaan, että se ei yhdy virkamiesten valmistelemaan aloitevastaukseen, vaan painottaa omassa poliittisessa harkinnassaan seuraavia näkökohtia. Kaupunginhallituksen mielestä Suurpellon kaavojen hyväksymisen ja niiden toimeenpanon yhteydessä ei ole otettu riittävästi huomioon Suurpellon aluekokonaisuuden pitkittynyttä toteutumisaikaa, eikä ole tarkasteltu riittävällä tavalla kaavan vaikutuksia alueen liikennevirtoihin, turvallisuuteen ja Henttaan kulkuyhteyksiin. Asemakaavan muutosprosessia ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa. Kaupunginhallitus pitää ongelmallisena sitä, että Vanhan Lillhemtintien katkaiseminen johtaa Henttaan liikenneyhteyksien merkittävään heikentymiseen, tarpeettomaan liikenteen lisääntymiseen Suurpellon alueella sekä Henttaalta tulevan liikenteen ohjautumiseen Opinmäen koulun vierestä. Tämän vuoksi kaupunginhallitus antaa erillisen valmistelukehotuksen, jossa kehotetaan avaamaan Vanha Lillhemtintie tilapäisesti ajoyhteydeksi turvallisuutta lisäävin liikennemerkin ja muin toimenpitein sekä korjaamaan Suurpellon alueen ajoneuvoliikenteen toimivuutta ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Suurpellon alueen rakennustöiden ollessa merkittäviltä osin kesken, etenkin Opinmäen koulun ympäristössä, on perusteltua pitää vaihtoehtoinen Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien liikenneyhteys toistaiseksi käytössä. Ajoneuvoliikenteen salliminen vaatii kuitenkin toimia Maakirjantien suoran ja Vanhan Lillhemtintien turvallisuuden parantamiseksi, sillä myös ne ovat paikkoja, joista koululaiset joutuvat ylittämään kadun.

 

Aiemmat päätökset

 

Kaupunginhallitus 4.5.2020 § 161

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henrik Vuornoksen ja 42 muun valtuutetun 27.1.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Vuornos Järvenpään kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että selvitetään Henttaan ajoneuvoliikenneyhteyksien parantamista eri vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja vertaillen.

 

Vaihtoehtoja liikenneyhteyksien parantamiseksi voisivat olla esimerkiksi Maakirjantien avaaminen, parannukset Lillhemtintien sujuvuudelle, kuten Tea Iston aukion suunnitelmien lykkääminen, alikulkuyhteys koulun kohdalle tai Henttaankaaren muuttaminen siten, että nopeusrajoitus olisi vähintään 40 km/h.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 4 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös Kaupunginhallitus palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että selvitetään Henttaan ajoneuvoliikenneyhteyksien parantamista eri vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja vertaillen.

 

Vaihtoehtoja liikenneyhteyksien parantamiseksi voisivat olla esimerkiksi Maakirjantien avaaminen, parannukset Lillhemtintien sujuvuudelle, kuten Tea Iston aukion suunnitelmien lykkääminen, alikulkuyhteys koulun kohdalle tai Henttaankaaren muuttaminen siten, että nopeusrajoitus olisi vähintään 40 km/h.

 

Kaupunginhallitus 12.10.2020 § 333

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henrik Vuornoksen ja 42 muun valtuutetun 27.1.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Vuornos Elon kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

 

Lisäteksti aloitteeseen:
 
Kaupunginhallitus toteaa omana kantanaan, että se ei yhdy virkamiesten valmistelemaan aloitevastaukseen, vaan painottaa omassa poliittisessa harkinnassaan seuraavia näkökohtia. Kaupunginhallituksen mielestä aikanaan Suurpellon kaavojen hyväksymisen yhteydessä ei ole tarkasteltu riittävällä tavalla kaavan vaikutuksia alueen liikennevirtoihin ja Henttaan kulkuyhteyksiin. Kaupunginhallitus pitää ongelmallisena sitä, että Vanhan Lillhemtintien katkaiseminen johtaa Henttaan liikenneyhteyksien merkittävään heikentymiseen, tarpeettomaan liikenteen lisääntymiseen Suurpellon alueella sekä Henttaalta tulevan liikenteen ohjautumiseen Opinmäen koulun vierestä. Tämän vuoksi kaupunginhallitus antaa erillisen valmistelukehotuksen, jossa Vanha Lillhemtintie kehotetaan avaamaan ajoyhteydeksi sekä korjaamaan Suurpelto III-kaavaa ja muita mahdollisesti tarvittavia kaavoja ajoneuvoliikenteen mahdollistamiseksi. 

Valmistelukehotus:

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Suurpelto III-kaavan toimeenpano Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien osalta keskeytetään välittömästi ja tie avataan toistaiseksi ajoyhteydeksi.

Suurpelto III-kaavasta ja muista mahdollisesti tarvittavista kaavoista tuodaan kiireellisesti kaupunginhallituksen päätettäväksi kaavamuutos, jossa Vanhan Lillhemtintien pp/t-kaavamerkintä poistetaan ja se muutetaan ajoyhteys-merkinnäksi.

 

Puheenjohtaja Patrasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös  Kaupunginhallitus:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa