Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 26.10.2020/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5065/00.04.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 70

 

 

§ 70

Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan syyskokoukseen 30.10.2020

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jyrkkä Maria

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan 30.10.2020 kokoukseen Espoon kaupungin edustajille toimiohjeeksi

1
kannattaa esitettyjä liittymis-, palvelu- ja investointimaksuja sekä tukijäsenen jäsenmaksua

2
kannattaa vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksymistä

3
kannattaa vuoden 2021 talousarvion vahvistamista, mutta edellyttää seuraavien vuosien taloussuunnitelmien valmistelussa huomioimaan jäsentensä vaikean taloudellisen tilanteen siten, että jäsenkohtaisia maksuja voidaan pienentää

4
kannattaa muita hallituksen tekemiä esityksiä.

 

 

Käsittely Esittelijän poissa ollessa asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 

-          Päätetään yhdistyksen liittymismaksun, palvelumaksun, investointimaksun sekä tukijäsenten jäsenmaksun vahvistamisesta vuodelle 2021

-          Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksymisestä

-          Päätetään vuoden 2021 talousarvion vahvistamisesta

-          Suoritetaan hallituksen varajäsenen valinta

 

 

 

Yleistä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:stä (Uuvi)

 

Virkistysalueyhdistys on uusmaalaisten kuntien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

 

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkaille mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi yhdistyksellä on hallinnassaan monenlaisia alueita eri puolella toiminta-aluetta, ja yhdistys huolehtii näiden käytön edellyttämien palveluiden toteuttamisesta ja hoidosta.

 

Espoon kaupungin edustajina ovat Uuvin valtuuskunnassa toimineet: Anna-Liisa Lohikoski, Sanna Viitanen ja Matti Passinen.

 

Espoon edustajat hallituksessa ovat Leena Alanen ja Seppo Kallunki

 

Yhdistyksen liittymismaksujen, palvelumaksun, investointimaksun ja tukijäsenen jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2021

 

Hallitus esittää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

 

-          kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2021 vahvistetaan 4,40 euroa/asukas

-          kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,50 euroa/asukas

-          kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,14 euroa/asukas

-          tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 250 euroa.

 

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen

 

Yhdistyksen hallituksen esittämän vuoden 2021 toimintasuunnitelman painopistealueita ovat seudullisen Viherkehä-yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä yhdistyksen alueiden kehittäminen.

 

Alueiden kehittämisen toteuttamisessa painopiste on palveluvarustuksen ja reitistöjen uudisrakentamisessa. Alueiden ja palveluvarustuksen ylläpidossa satsataan hyvän kävijäkokemuksen syntymiseen. Yhdistyksen tuottamien palveluiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen liittyen kävijäseurantaa laajennetaan. Alueverkoston kehittämiseen liittyen yhdistys neuvottelee sopivan tilaisuuden ilmettyä virkistysalueiden ja/tai 4käyttöoikeusien hankinnasta.

 

Vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen

 

Ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi on laadittu vuosien 2021-2025 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2021 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

 

Vuoden 2021 tuotot ovat kokonaisuutena vajaa 8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kasvu edellisvuoteen syntyy pääasiassa ulkopuolisesta hankerahoituksesta sekä Viherkehä-yhteistyöhön liittyvistä ulkopuolisista panostuksista.

 

Hallinnon kustannuspaikalla varaudutaan entistä enemmän kokousten toteuttamiseen etäyhteyksin, mikä vaikuttaa alentavasti (n. -9%) hallinnon kustannuksiin. Virkistysalueiden kustannuspaikalla kokonaiskustannusten ennakoidaan nousevan 10%.

 

Tilikauden 2021 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

 

Tulevien vuosien taloussuunnitelmien valmistelun edellytykset

 

Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde on jäsenkuntien vuotuiset palvelu- ja investointimaksut, jotka perustuvat jäsenkuntien asukasmääriin. Yhdistyksen toiminnan kustannukset katetaan pääsääntöisesti jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla (0,50 euroa/asukas). Palvelumaksut kattavat tällä hetkellä n. 80 % vuosittaisista käyttökustannuksista. Muut tulot ovat lähinnä vuokratuloja sekä jonkin verran muita myyntituloja. Kunnilta peritään lisäksi vuosittainen investointimaksu (0,14 euroa/asukas) alueiden hankintaa ja rakenteiden investointeja varten. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kuluja.

 

Yhdistyksellä on merkittävä maaomaisuus, jonka tasearvo vuoden 2019 lopussa oli 8,4 milj. euroa. Yhdistyksellä on rahastoissa 1 milj. euroa, jonka lisäksi yhdistyksellä on myös kassavaroja ja pankkisaamisia n. 1,5 milj. euroa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen hyvä ja yhdistys tekee vuosittain ylijäämää.

 

Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2012 lähtien, mutta Espoon kaupungin maksuosuus on kasvanut joka vuosi, koska maksut ovat sidottu väestömäärään. Kuntatalouden tilanne on heikentynyt voimakkaasti viime vuosina ja koronapandemialla on ollut erittäin rajuja vaikutuksia talouskasvuun. Hidastunut talouskasvu ja voimakkaasti noussut työttömyys heikentävät verotulojen kasvua myös tulevina vuosina. Espoo on valmistellut Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman, jolla suunnitelmallisesti parannetaan tuottavuutta ja sopeutetaan käyttö- sekä investointitaloutta. Samat taloudellisesti kestävät periaatteet tulee ulottua myös Espoo-konserniin sekä kaikkiin yhteisöihin, joissa Espoo on mukana jäsenenä tai rahoittajana.

 

Huolimatta yhdistyksen halusta säilyttää maksuosuudet nykyisellä tasolla, tulee niitä pystyä myös talousarviovalmistelussa tarkistamaan alaspäin. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja taloudelliset puskurit mahdollistavat sen hyvin. Ylijäämän vuosittainen kerryttäminen ei myöskään ole perusteltua. Vaikka valtuuskunnan jäsenille tässä kohdin esitetään talousarvion hyväksymistä, on tärkeää, että yhdistys huomioi taloussuunnitelman 2022 valmistelussa jäsentensä taloudellisen tilanteen vaikeuden ja pienentää jäsenkohtaisia maksuja.

 

Espoon kaupungin maksut vuonna 2021 ovat 185 tuhatta euroa

(2020 181 tuhatta euroa ja 2019 179 tuhatta euroa).

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa